Akciová spoločnosť

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na presne určený počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a. s.".Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je tento zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladá sa zakladateľskou zmluvou resp. listinou vo forme notárskej zápisnice a vzniká zápisom do obchodného registra. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov. Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 25 000 EUR.

Založenie a.s. vybavíme za Vás na základe plnej moci v cene od 899,90 Eur

Uvedená cena sa vzťahuje na založenie a.s. (akciovej spoločnosti) bez výzvy na upisovanie akcií. Cena za založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií bude stanovená dohodou.

Nezáväzná objednávka

Naša služba zahŕňa:

 • úvodná konzultácia telefonicky alebo e-mailom

 • odborné poradenstvo počas celého procesu založenia a.s.

 • konzultácie ohľadom štruktúry spoločnosti a predmetov podnikania,

 • kompletné vypracovanie všetkých dokumentov a právnych dokladov potrebných k založeniu spoločnosti,

 • asistencia a zabezpečenie notárskej zápisnice u notára(poplatok nie je v cene služby),

 • príprava dokumentácie pre ohlásenie živností,

 • vybavenie živnostenských listov(ako ajsprávny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre 15 voľných živností),

 • príprava návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra,

 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (ako aj úhradu súdneho poplatku),

 • registrácia pre daň z príjmov právnických osôb na príslušnom daňovom úrade(registrácia akciovej spoločnosti pre DPH dohodou)

 • poradenstvo ohľadom povinností a.s.voči Centrálnemu depozitáru cenných papierov(CDCP)

 • poradenstvo súvisiace s ďalšími krokmi po založení spoločnosti

Dodatočné náklady klienta:

 • Náklady na osvedčenie podpisov - 1,5€ na obecnom úrade alebo 2,87 € u notára

 • Zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti - 7,5€

 • úhrada notárskeho poplatku za spísanie notárskej zápisnice(výška poplatku sa odvíja od výšky základného imania založenej a.s. a v prípade minimálnej výšky základného imania to je cca 200 EUR)

 • registrácia zoznamu akcionárov, resp. pridelenie ISIN, registrácia emisie cenných papierov a poplatky CDCP s tým súvisiace (nepovinné úkony, cena dohodou v závislosti od vlastností vydaných akcií

Akciovú spoločnosť Vám založíme v priebehu 12-18 pracovných dní v závislosti od súčinnosti klienta a vyťaženosti úradov.

Porovnanie nákladov na založenie akciovej spoločnosti

Úkon

Klient si spoločnosť zakladá sám

Využitie služieb našej spoločnosti

Správny poplatok za 15 voľných živností

75,00 €

0,00 €

Súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra

829,50 €

414,75 €

Poplatky za osvedčovanie podpisov a listín (jeden zakladateľ)

cca. 9 €

4,50 €

Poplatok za spísanie notárskej zápisnice o založení a.s.

min. 200 €

min. 200 €

Poplatky za poradenské služby

??? €

485,15 €

Spolu:

1113,50 €

1104,40 €

 

Akciová spoločnosť je kapitálovou obchodnou spoločnosťou vytvárajúcou základné imanie minimálne 25-tísíc EUR. Umožňuje veľmi stabilne oddeliť majetok akcionárov od majetku akciovej spoločnosti.
Akcionári akciovej spoločnosti sa nezapisujú do obchodného registra a ich mená sú tak skryté pred očami verejnosti (anonymita podnikania). Zmena vlastníckej štruktúry akciovej spoločnosti je jednoduchšia ako v prípade iných právnych foriem.
Akciovú spoločnosť charakterizujú relatívne vysoké obstarávacie, personálne a prevádzkové náklady, avšak nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partnerov.
Zákon rozlišuje medzi súkromnou akciovou spoločnosťou a verejnou akciovou spoločnosť podľa toho, či boli akcie spoločnosti prijaté na obchodovanie na verejnom trhu alebo nie.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Trochu z histórie...

Právna forma akciovej/účastinnej spoločnosti na Slovensku existuje bez prestávky od roku 1875. Historicky bola upravená týmito základnými dokumentmi :

 •  rok 1875: uhorský obchodný zákon
 •  zákon 11/1918 Zb. - prebratie všetkých predpisov Rakúsko – Uhorska
 •  vládne nariadenie 465/1920 Zb. - riešenia problému koncesií
 •  zákon 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach
 •  zákon 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach (účinný od 1.5.1990)
 •  zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (účinný od 1.1.1992)

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved