FAQ

Ak máte iné otázky ako sú uvedené nižšie, kontaktujte nás.

Čo je  s.r.o. ?

S.r.o. je skratka pre obchodnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá predstavuje najrozšírenejšiu formu podnikania na Slovensku. Výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je nízke základné imanie – minimálne 5000,- EUR, možnosť založenia spoločnosti aj jedinou osobou a obmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti, a to len do výšky svojho nesplateného vkladu. Táto forma podnikania je preto výhodnejšia oproti živnostenskému podnikaniu, kde za záväzky ručíte celým svojim majetkom.

Ako dlho trvá založenie spoločnosti s ručením obmedzeným?

Založenie spoločnosti trvá približne 10 - 15 pracovných dní odo dňa dodania všetkých potrebných dokumentov na založenie s.r.o. Firma vzniká dňom zápisu do obchodného registra a týmto dňom vzniká oprávnenie podnikať v daných predmetoch podnikania. Následne po zápise spoločnosti do obchodného registra je spoločnosť registrovaná na príslušný daňový úrad, podľa voľby klienta je možné podať registráciu aj na daň z pridanej hodnoty, spotrebnú daň, daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti a pod. V prípade založenia spoločnosti teda môžete začať podnikať v priebehu približne dvoch až troch týždňov.

Ako si vybrať živnosti, ktoré ku svojmu podnikaniu potrebujem?

V prvom rade sa musíte rozhodnúť, v akej oblasti chcete podnikať. Voľné živnosti Vám umožňujú vykonávať väčšinu bežnej podnikateľskej činnosti. Na tieto živnosti nepotrebujete spĺňať žiadne podmienky. Zoznam odporúčaných voľných živností, aj s popisom činností, ktoré môžete v rámci jednotlivej živnosti vykonávať, si môžete pozrieť tu. V prípade záujmu o viazanú alebo remeselnú živnosť je potrebné zdokladovať splnenie predpokladov na výkon takejto činnosti. Ak sa rozhodnete pre naše služby, radi Vám ponúkneme bezplatné konzultácie ohľadom výberu vhodných predmetov podnikania.

Ako sa splatí základné imanie?

Jedným zo spôsobov ako splatiť základné imanie je vyplatiť ho v hotovosti, vtedy stačí čestné prehlásenie správcu vkladu. Správca vkladu následne potvrdí, či sa tak stalo. Obchodný register to neskúma.

Aké dokumenty je potrebné doložiť pri zápise do obchodného registra na preukázanie sídla spoločnosti?

Mali by postačovať buď nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti a list vlastníctva.

Je možné založiť spoločnosť aj bez osobného stretnutia a ako tento proces prebieha?

V tomto prípade Vám zašleme kompletnú dokumentáciu e-mailom alebo poštou, pričom nám doručíte podpísané dokumenty (prípadne nascanované pošlete e-mailom) a úhradu zrealizujete bankovým prevodom. Ostatné už zariadime za Vás a výpis z obchodného registra so všetkými súvisiacimi dokumentmi Vám zašleme poštou.


Sú uvedené ceny služieb konečné alebo budem musieť uhradiť aj nejaké „skryté poplatky“?

Pri poskytnutí služieb našou spoločnosťou neplatíte okrem uvedenej ceny žiadne ďalšie poplatky. Táto cena zahŕňa správne poplatky za vydanie živností, súdny poplatok za návrh do obchodného registra a je konečná, okrem podpísania dokumentov nemusíte vybavovať a platiť nič(iba overenie podpisov). Cena by sa mohla navýšiť jedine v prípade Vašich špeciálnych a nadštandardných požiadaviek (napr. klient by požadoval viazanú alebo remeselnú živnosť, alebo by v spoločnosti chceli figurovať viacerí spoločníci, konatelia a pod.).
Stručný a jednoduchý prehľad nami ponúkaných  služieb s uvedením ceny nájdete v našom cenníku.

Ako je možné, že založenie s.r.o. prostredníctvom vašej spoločnosti môže stáť menej ako pri založení spoločnosti „svojpomocne“?

Podľa zákona súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra 331,50 Eur. Naša spoločnosť využíva služby ústredného portálu verejnej správy (zaručený elektronický podpis - ZEP)  pre podania na obchodný register. Podania prostredníctvom portálu sú cenovo zvýhodnené. Súdne poplatky cez portál sú o polovicu lacnejšie. Z uvedeného dôvodu Vám môžeme ponúknuť naše služby za nižšie ceny. Súdny poplatok v tomto prípade činí 165,75 Eur.

Čo je to ready-made spoločnosť?

Ready-made spoločnosť je obchodnou spoločnosťou (väčšinou s.r.o.), ktorá bola založená výlučne za účelom ďalšieho predaja. Je určená najmä pre tých, ktorí sa chcú zbaviť časových obmedzení a komplikácií spojených so zakladaním obchodnej spoločnosti. Pri kúpe ready-made spoločnosti môžete podnikať v priebehu niekoľkých hodín. To znamená, že klient ako nový konateľ môže jednať za spoločnosť ihneď po podpise  potrebných dokumentov.
Naše ready-made spoločnosti nikdy nevykonávali žiadnu podnikateľskú činnosť a nemajú žiadne záväzky ani iné právne vady. Zmluvne garantujeme “čistotu“ týchto spoločností. Sú registrované na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmov, prípadne na daň z pridanej hodnoty.


Ako dlho trvá proces spojený s kúpou ready-made spoločnosti?

Tento proces zahŕňa zápis zmien do obchodného registra. Lehota na zápis týchto zmien je päť pracovných dní. Zákonná lehota na zápis zmien do obchodného registra nebráni hlavnej výhode kúpy ready-made spoločnosti, a to že podľa platnej zákonnej úpravy môžete začať podnikať (napr. aj vystavovať faktúry) ešte v deň podpísania dokumentov, teda aj niekoľko hodín po tom, ako si spoločnosť u nás objednáte. Následný zápis zmien do obchodného registra, ktorý zabezpečíme za Vás, má len potvrdzujúci účinok.

Chcem kúpiť ready-made spoločnosť, ale nepáči sa mi jej názov, prípadne nemá taký predmet podnikania, aký potrebujem.

Pri kúpe ready-made spoločnosti je len na Vás, aké zmeny v spoločnosti chcete urobiť. Pri prevode spoločnosti sa rozhodnete, či si želáte zmeniť názov spoločnosti, prípadne rozšíriť predmety podnikania alebo uskutočniť iné zmeny, ktoré nastanú ihneď po ich zápise do obchodného registra.

Kedy bude vydaný aktuálny výpis „ready-made“ spoločnosti s novými údajmi?

Aktuálny výpis z obchodného registra , s novými údajmi o spoločnosti, konateľoch a spoločníkoch je obchodným registrom vydaný do 5 pracovných dní odo dňa podpísania dokumentov s klientom a podania žiadosti na obchodný register.


Je potrebné, aby som musel ohlasovať zmeny v súvislosti s kúpou „ready – made“ spoločnosti?


Klient nemá žiadne starosti súvisiace s ohlásením zmien u správcu dane a na živnostenskom úrade. Všetky ohlasovacie povinnosti realizujeme za klienta a sú súčasťou našej služby.

Obchodný register  zamietol návrh na prvozápis s.r.o. z dôvodu zhodnosti obchodného mena s menom spoločnosti v obchodnom registri už zapísanej. Je možné nejakým spôsobom návrh opraviť?

Uvedený stav možno podľa nášho názoru napraviť dodatkom k spoločenskej zmluve/zakladateľskej listine o zmene obchodného mena, ktorý bude podpísaný všetkými spoločníkmi. Dodatok je potrebné na príslušný registrový súd doručiť v lehote na podanie námietok. Následne je potrebné oznámiť živnostenskému úradu zmenu obchodného mena za účelom vykonania zmeny na živnostenskom liste.

Čo je registračné sídlo?

Prenájom registračného sídla znamená poskytnutie adresy pre Vašu spoločnosť.
Túto adresu budete mať zapísanú v obchodnom registri, na živnostenských listoch a budú Vám na ňu doručované všetky úradné zásielky.

Načo mi je registračné sídlo?

Podľa zákona každá obchodná spoločnosť musí mať sídlo, ktoré je zapísané v obchodnom registri. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti ako sídla nevylučuje.
Od sídla Vašej spoločnosti závisí, ktorý úrad bude miestne príslušný prejednávať Vaše záležitosti. Ide najmä o živnostenský úrad, obchodný register, súd, daňový úrad a iné štátne inštitúcie.

Som živnostník a chcem si založiť s.r.o. . Môžem použiť živnostenské listy, ktoré už mám vydané?

Toto bohužiaľ nie je možné. Živnostenské listy sú neprenosné. Pre obchodnú spoločnosť je potrebné požiadať o nové oprávnenie na podnikanie na meno tejto spoločnosti.

Chcem podnikať, ale neviem ktoré živnosti sú pre mňa vhodné.

S výberom oprávnenia na podnikanie Vám veľmi radi pomôžeme.

Koľko živností si môžem vybrať? Je to obmedzené zákonom?

V tomto smere žiadne obmedzenia neexistujú. Naša spoločnosť Vám ponúka neobmedzené množstvo voľných živností v cene služby. Odporúča sa vybrať si živnosti, v oblasti ktorých naozaj plánujete podnikať. Je to dôveryhodnejšie.

Môžem si dať do nákladov faktúru za založenie spoločnosti?

Áno, jedná sa o náklady spojené so vznikom spoločnosti. Ide o výnimku kedy si môžete uplatniť náklad, ktorý vznikol pred založením obchodnej spoločnosti. Taktiež  môže byť na faktúre uvedené Vaše meno a nie názov zakladanej spoločnosti, nakoľko v dobe vystavenia faktúry spoločnosť nebola ešte zapísaná v obchodnom registri a teda neexistovala.

Môžem založiť s.r.o. keď mám záznam v registri trestov?

Osoba so záznamom v registri trestov môže bez problémov byť spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, teda bez problémov môže takáto osoba založiť novú spoločnosť.
Avšak problémom môže byť vymenovanie takejto osoby za konateľa spoločnosti. V zmysle zákona štatutárnym orgánom spoločnosti môže byť len bezúhonná osoba.

Prečo je založenie s.r.o. prostredníctvom Vašej spoločnosti  lacnejšie ako založenie s.r.o. svojpomocne?

Naša spoločnosť používa pri komunikácii s úradmi zaručený elektronický podpis a tým sa pre nás znižujú súdne a správne poplatky, čo sa prejavuje aj na výslednej cene za služby, ktoré ponúkame našim klientom.

Prečo by som mal podnikať formou s. r. o. a nie ako živnostník?

Mnoho klientov sa rozhoduje práve medzi podnikaním na živnosť a založením s. r. o. . Podnikanie formou s. r. o. prináša mnohé výhody, ako napr. :

  • v prípade finančných problémov ručíte maximálne len do výšky základného imania (napr. 5000 €), u živnosti celým svojim majetkom aj majetkom najbližšej rodiny
  • bez povinnosti platiť si odvody do Sociálnej poisťovne
  • základné imanie vo výške minimálne 5000 € stačí iba deklarovať
  • spoločnosť je možné predať iba zmenou spoločníkov (pri živnosti nie je možné)
  • jednoduché dedičské konanie, spoločnosť nezaniká smrťou spoločníka/ov
  • obchodná spoločnosť je dôveryhodnejší obchodný partner ako živnostník
  • dokonalé oddelenie osobného, rodinného a firemného majetku
  • platí zákaz dvojitého zdanenia

 Koľko by stálo založenie s. r. o. svojpomocne?

Pokiaľ by ste ovládali zákony a predpisy a vypracovali si kompletnú dokumentáciu pre obvodný úrad a obchodný register vrátane kompletného znenia spoločenskej zmluvy, založenie by Vás vyšlo pri 5 predmetoch podnikania  25 € plus úhradu správneho poplatku pre obchodný register vo výške 331,50 €. V prípade, že spravíte akúkoľvek chybu, súd Vaše podanie zamietne a na odstránenie nedostatkov a odvolanie budete musieť vyhľadať advokátsku kanceláriu, čím sa založenie Vašej spoločnosti predraží a predĺži.

Potrebujem vyššie základné imania než je 5.000 Eur. Zariadite to?

Sú viaceré prípady, prečo klienti potrebujú vyššie základné imanie. Buď im to v určitých prípadoch prikazuje priamo zákon, alebo ich predmet podnikania vyžaduje vyšší vstupný kapitál.  Vyššie základné imanie je dobrý signál pre obchodných partnerov a bankové inštitúcie, nakoľko sa spoločnosť javí ako likvidnejšia.

Kto je tichým spoločníkom?

Tichý spoločník je osoba, ktorá sa podieľa na podnikaní inej osoby ( napr. na podnikaní s.r.o. ), táto osoba môže do podnikania vložiť finančné prostriedky(napr. na základe zmluvy o tichom spoločenstve), pričom sa podieľa na zisku spoločnosti. Tiež sa podieľa aj na stratách spoločnosti, napr. do výšky vloženej investície ( resp. inej výšky ). Tichý spoločník sa nezapisuje do obchodného registra, resp. iných registrov. Zmluvné vzťahy týkajúce sa tichého spoločenstva upravuje zákon č. 513/1991 v znení neskorších predpisov ( Obchodný zákonník). Ustanovenia obchodného zákonníka sú v prevažnej miere dispozitívne, čiže zmluvou sa možno od nich odchýliť a stanoviť si vlastné pravidlá tichého spoločenstva.

 

TU si môžete objednať službu VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA.

 

ProfiEkon, s.r.o.

Východná 2338/21
911 08 Trenčín

Telefón : +421 944 920 598
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

PARTNERI:

Partneri

(c) Copyright 2012     Companybusiness.sk.       All Rights Reserved